Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.ESRI.PL

DEFINICJE
1. Ebooki – treści dostępne w wersji elektronicznej (cyfrowej) dostarczane do Usługobiorcy przez Usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę e-mail, mogące zawierać informacje handlowe dotyczące produktów i usług Usługodawcy.
2. Esri Inc. – Esri Inc. z siedzibą w Redlands, Kalifornia, Stany Zjednoczone, producent oprogramowania ArcGIS.
3. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych wybranych przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji, konieczny do autoryzacji Usługobiorcy podczas logowania do Konta w Serwisie.
4. Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla konkretnego Usługobiorcy na stronie www.support.esri.pl po dokonaniu Rejestracji w Serwisie, pozwalające na korzystanie z Usługi Wsparcia oraz wybranych treści i funkcjonalności Serwisu.
5. Login – e-mail Usługobiorcy, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.
6. Produkty – Produkt Bezpłatny lub Produkt Płatny.
7. Produkt Bezpłatny – oprogramowanie udostępniane na licencjach demonstracyjnych, testowych, darmowe Ebooki i inne treści wymagające złożenia Zamówienia.
8. Produkt Płatny – udział w szkoleniu realizowanym przez Usługodawcę, oprogramowanie udostępniane na licencjach do użytku osobistego (Home Use), do użytku naukowego (Student Use), produkt znajdujący się w sprzedaży w Sklepie Internetowym.
9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.esri.pl, który określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z tych usług przez Usługobiorców.
10. Rejestracja – dobrowolna czynność Usługobiorcy, polegająca na utworzeniu Konta. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.
11. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.esri.pl.
12. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony w Serwisie.
13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów Płatnych w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana przez Usługobiorcę oraz Usługodawcę drogą elektroniczną, na której treść składa się Zamówienie, odpowiednie postanowienia Regulaminu oraz regulamin sprzedaży internetowej.
14. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, na zasadach określonych w Regulaminie.
15. Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
16. Usługodawca – „Esri Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-203) przy ul. Bonifraterskiej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140787, NIP: 5221022327, REGON: 0111845140, posługująca się adresem e-mail: .
17. Wsparcie – Usługa wsparcia i serwisu wybranych Produktów świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, dostępna pod adresem www.support.esri.pl.
18. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy złożone Usługodawcy poprzez formularz Zamówienia dostępnego z poziomu Serwisu; w przypadku Produktów Płatnych, Zamówienie zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży; Zamówienie Produktu Płatnego stanowi złożoną Usługodawcy przez Usługobiorcę ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w odpowiednich postanowieniach Regulaminu; w przypadku Zamówień na Produkty Bezpłatne, Zamówienie zmierza do udostępnienia Usługobiorcy Produktu Bezpłatnego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę Usług na rzecz Usługobiorcy.
2. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin można pobrać tutaj.
3. Serwis dostępny jest dla każdego Usługobiorcy, który posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi Wsparcia jest możliwe wyłącznie w przypadku Rejestracji. Korzystanie z Usług: Wsparcia, rejestracji na szkolenie, rejestracji na wydarzenie, złożenie Zamówienia wymaga posiadania przez Usługobiorcę konta poczty elektronicznej.
5. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z Regulaminem. Ponadto w przypadku Usług: Wsparcia, rejestracji na szkolenie, rejestracji na wydarzenie Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Powyższe czynności są dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z ww. Usług.
6. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.
7. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu i świadczenia Usług, Usługobiorca powinien dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet oraz przeglądarką Internet Explorer 7.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach (np. Mozilla Firefox 3.0), obsługującą technologię „cookies”. Zakres korzystania przez Usługodawcę z plików „cookies” określa Polityka plików „cookies”.
8. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Usługami oferowanymi w Serwisie są:
a. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych, baza wiedzy itd.) zamieszczanych w Serwisie, a także pobierania aktualizacji, udostępnianych nieodpłatnie przez Usługodawcę z tym zastrzeżeniem, że dostęp do niektórych materiałów Usługobiorcy uzyskują wyłącznie po zakupie Wsparcia i dokonaniu Rejestracji;
b. wsparcie, w tym dostęp do Konta i możliwość korzystania z jego funkcjonalności;
c. rejestracja na szkolenie organizowane przez Esri Polska;
d. rejestracja na wydarzenie organizowane przez Esri Polska;
e. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
f. składanie Zamówień na Produkty.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługo następuje poprzez:
a. w odniesieniu do Usługi dostępu do treści znajdujących się w Serwisie, z zastrzeżeniem dostępu do treści dostępnych po zakupie Wsparcia dostępnych po zalogowaniu się do Serwisu – wejście Usługobiorcy na stronę Serwisu;
b. w odniesieniu do Usługi Wsparcia oraz dostępu do Konta i możliwości korzystania z jego funkcjonalności – po zawarciu umowy w formie pisemnej lub dokumentowej i dokonaniu Rejestracji;
c. w odniesieniu do Usługi rejestracji na szkolenie – wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie i wysłania zgłoszenia;
d. w odniesieniu do Usługi rejestracji na wydarzenie – wypełnienie formularze rejestracji na wydarzenie i wysłanie zgłoszenia;
e. w odniesieniu do Usługi przesyłania informacji handlowych - wypełnienie stosownego formularza, wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i wysłanie zgłoszenia.
2. Warunkiem korzystania z niektórych Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Usługobiorcę danych osobowych. Zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy określa Polityka prywatności.

[Dostęp do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie]
3. Świadczenie Usługi dostępu do ogólnodostępnych treści znajdujących się w Serwisie nie wymaga Rejestracji.
4. Usługa, o której mowa powyżej świadczona jest przez okres dostępu Usługobiorcy do treści znajdujących się w Serwisie.

[Wsparcie i dostęp do Konta oraz możliwość korzystania z jego funkcjonalności]

5. Świadczenie Usługi Wsparcia wymaga Rejestracji.
6. Rejestracja dokonywana jest przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dla Usługi Wsparcia, akceptację Regulaminu oraz kliknięcie przycisku „Wyślij”. Po dokonaniu powyższego na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link aktywacyjny w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail.
7. Dokonując Rejestracji Usługobiorca oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i aktualne, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku nie narusza praw osób trzecich.
8. Do korzystania z Usługi Wsparcia za pośrednictwem danego Konta uprawniony jest wyłącznie Usługobiorca, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym w trakcie Rejestracji. Zabronione jest korzystanie przez Usługobiorcę z Kont innych Usługobiorców, a także udostępnianie własnego Konta innym Usługobiorcom lub innym osobom trzecim.
9. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu oraz Hasła.
10. Każdorazowe logowanie się przez Usługobiorcę do Konta wymaga podania Loginu oraz Hasła.
11. Login musi stanowić aktywny adres e-mail, do korzystania z którego Usługobiorca jest uprawniony.
12. Hasło musi składać się co najmniej z 6 znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych.
13. Usługobiorca może dokonać zmiany hasła z poziomu Konta lub za pomocą funkcjonalności „Przypomnij hasło” dostępnej na stronie logowania do Konta.
14. Konto posiada następujące funkcjonalności:
a. zarządzanie Kontem;
b. dodawanie nowych zgłoszeń
15. W ramach Usługi Wsparcia Usługobiorca może uzyskać także dostęp do czasopism wydawanych przez Esri Inc.
16. Usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma prawo żądać usunięcia Konta w dowolnym czasie. Żądanie usunięcia konta Usługobiorca może zgłosić drogą mailową na adres e-mail Usługodawcy. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
17. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta (zakresu świadczonej usługi) w szczególności:
a. w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
b. w przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Konta w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub regulaminem Serwis Oprogramowania Esri.
18. O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę, przesyłając Usługobiorcy wiadomość e-mail na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta lub wskazany w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta.
19. Usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie Usługi polegającej na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Konta.
20. W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Usługobiorcy, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Usługobiorcę takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie i w sposób wskazany przez Usługodawcę.
21. Integralną częścią Regulaminu w zakresie Usługi Wsparcia jest Regulamin serwisu Oprogramowania Esri.

[Rejestracja na szkolenie realizowane przez Esri Polska]

22. W celu rejestracji na szkolenie organizowane przez Esri Polska, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji na szkolenie, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć w przycisk „Wyślij zgłoszenie”
23. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.
24. W ramach świadczonej Usługi Esri Polska może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
a. Informacje o zmianie terminu szkolenia,
b. powiadomienia o odwołaniu szkolenia,
c. certyfikatu uczestnictwa,
d. dodatkowe materiały szkoleniowe.
25. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji na szkolenia realizowane przez Esri Polska, wygasa z chwilą zakończenia szkolenia oraz rozliczenia udziału w nim Usługobiorcy.
26. Integralną częścią Regulaminu w zakresie Usługi rejestracji na szkolenie jest Regulamin uczestnictwa w szkoleniach Esri Polska.

[Rejestracja na wydarzenie realizowane przez Esri Polska]
27. W celu rejestracji na wydarzenie organizowane przez Esri Polska, Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji na wydarzenie, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć w przycisk „Zarejestruj się”
28. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.
29. W ramach świadczonej Usługi Esri Polska może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
a. agendę wydarzenia,
b. informację o kosztach udziału,
c. informację o noclegu/transporcie,
d. informację o wydarzeniach towarzyszących (np. gość specjalny),
e. Informacje o zmianie terminu wydarzenia,
f. powiadomienia o odwołaniu wydarzenia,
g. certyfikat uczestnictwa.
30. Umowa o świadczenie Usługi rejestracji na wydarzenie realizowane przez Esri Polska, wygasa z chwilą zakończenia wydarzenia oraz rozliczenia udziału w nim Usługobiorcy.
31. Integralną częścią Regulaminu w zakresie Usługi rejestracji na wydarzenie jest odnośny regulamin uczestnictwa w wydarzeniu wskazany na stronie internetowej.

[Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną]
32. Zamówienie przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza Usługi oraz wyrażenie dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
33. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.
34. Usługobiorca może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W tym celu Usługobiorca powinien skierować wiadomość e-mail do Esri Polska, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

[Składanie Zamówień na Produkty]
35. W celu złożenia Zamówienia na dany Produkt Usługobiorca zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz, zaakceptować Regulamin i/lub umowę licencyjną a także kliknąć w przycisk „Zamawiam”.
36. Usługobiorca zobowiązany jest podać wyłącznie dane prawdziwe oraz takie, którymi może dysponować, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Serwisu w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.
37. W ramach świadczonej Usługi Esri Polska może przesyłać na podany przez Usługobiorcę adres e-mail:
a. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia,
b. informacje związane z realizacją Zamówienia, w tym brakiem dostępności Produktu,
c. kod rejestracyjny wymagany do zarejestrowania licencji programu.
38. Za pośrednictwem adresu sprzedaż@esri.pl Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące przebiegu transakcji lub zakupionego Produktu.
39. Umowa o świadczenie Usługi złożenia Zamówienia na Produkt wygasa z chwilą zakończenia obsługi danego Zamówienia, w tym zakończenia procedury reklamacyjnej.
40. Integralną częścią Regulaminu w zakresie Usługi złożenia Zamówienia na Produkt jest Regulamin sprzedaży internetowej.

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY I USŁUGODAWCY
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający Regulamin, a także dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
4. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy lub wykraczające poza granice dozwolone prawem są zabronione.
5. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu elektronicznego, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu elektronicznego poprzez wysłanie wiadomości na e-mail Usługodawcy. W przypadku braku zaniechania poinformowania Usługodawcy o zmianie adresu elektronicznego uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących konsumentów.
6. W procesie wypełniania formularza danej Usługi, Usługobiorca może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych od Usługodawcy poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy treści takiego oświadczenia. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na e-mail Usługodawcy.
7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
a. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie Hasła lub Loginu do Konta oraz ujawnianie danych osobowych;
b. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta Usługobiorcy, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
c. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczenia Usług, niezależnie od podstawy prawnej odpowiedzialności, ograniczona jest wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych przez Usługobiorcę (damnum emergens).
9. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści są przygotowywanie z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych ani za skutki ich zastosowania.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące Usług Usługobiorca może składać na e-mail Usługodawcy (). Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko Usługobiorcy, e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
2. O ile bezwzględnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.
4. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej skierowanej na e-mail podany przy składaniu reklamacji.

ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Umowa o świadczenie Usług niewymagających wypełnienia formularza wygasa na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu. Pozostałe umowy o świadczenie Usług wygasają zgodnie z zasadami opisanymi w części warunki świadczenia usług Regulaminu.
2. Usługobiorcom będącym konsumentami, tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy przed upływem tego terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej.
3. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usługi konsument może wykorzystać poniższy wzór:

…………………, data …………...
……………………………………..
Imię i nazwisko konsumenta
…………………………………......
Adres zamieszkania
Esri Polska sp. z o.o.
Dział Administracji Sprzedaży
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja, niżej podpisany/a ………………….. informuję o moim odstąpieniu od umowy …………………… zawartej dnia ……………….

……………………………………..
czytelny podpis konsumenta

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności:
a. o świadczenie usług, jeżeli Esri Polska wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Esri Polska o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Szczegółowe zasady oraz wyłączenia w zakresie korzystania przez konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług regulują właściwe regulaminy tych Usług.
6. Usługodawca może pozbawić Usługobiorcę prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU
1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, w szczególności:
a. gdy zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – w podanym zakresie;
b. w przypadku zmiany sposobu świadczenia Usług;
c. w celu realizacji obowiązku wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej.
2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 30-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany poprzez umieszczenie wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na głównej stronie Serwisu przez okres co najmniej 30 dni oraz poprzez wysłanie w podanym terminie wiadomości zawierającej zmieniony Regulamin na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Usługobiorcy mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie określonym powyżej, Usługobiorcy będą związani postanowieniami zmienionego Regulaminu.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY

Adres: ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
KRS 0000140787
NIP 522-10-22-327
tel. (+48 22) 390 47 00
e-mail:

Wróć do Aktualności