Regulamin
 

Regulamin szkoleń organizowanych przez Esri Polska

1. Autoryzowane szkolenia Esri Polska odbywają się w siedzibie Esri Polska Sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17 (IIIp), w siedzibie klienta lub prowadzone są w trybie online.
2. Szkolenia Esri Polska prowadzone są przez instruktorów posiadających uprawnienia nadane przez producenta oprogramowania firmę Esri Inc.
3. Program szkoleniowy opiera się na oryginalnych materiałach szkoleniowych producenta oprogramowania firmy Esri Inc. i jest przez nią w pełni autoryzowany.
4. Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie i terminarzu szkoleń na stronie internetowej firmy.
5. Esri Polska Sp. z o.o. organizuje również szkolenia dedykowane odbywające się według odrębnych ustaleń z klientem.
6. Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych osób, przy czym osoby powinny spełniać warunki określone w Wymaganiach i Zaleceniach zawartych w opisie poszczególnych szkoleń.
7. Podstawą do uczestnictwa w szkoleniach jest wypełnienie internetowego formularza zgłoszenia oraz, po zweryfikowaniu danych przez administratora działu szkoleń, przesłanie do nas podpisanego zgłoszenia na adres bądź faksem na numer (0-22) 390 47 01. Procedura rejestracji dostępna jest na stronie internetowej firmy.
8. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z działem szkoleń firmy Esri Polska.
9. Podczas szkoleń przeprowadzanych w siedzibie firmy każdy z uczestników ma do dyspozycji stanowisko komputerowe. W przypadku szkoleń w siedzibie klienta, klient ma obowiązek zapewnić wystarczającą liczbę stanowisk komputerowych, natomiast firma Esri Polska zapewnia liczbę licencji potrzebnych na czas szkolenia. (Po uzgodnieniu z firmą Esri Polska istnieje możliwość udostępnienia również komputerów na czas szkolenia.)
10. W ramach szkolenia uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (podręcznik oraz zestaw danych do przetwarzania w trakcie zajęć praktycznych).
11. Uczestnicy przed rejestracją na szkolenie w trybie online powinni zapoznać się z wymaganiami technicznymi 
12. Zgłoszenia na szkolenia w trybie online, rezygnacja ze szkolenia lub zmiana terminu, odbywają się w trybie jak na szkolenia stacjonarne.
13. Opłaty za szkolenie w trybie online należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.
14. Uczestnicy szkolenia w trybie online otrzymują kurierem materiały szkoleniowe wysyłane po zaksięgowaniu wpłaty za szkolenie na konto Esri Polska.
15. Osoby uczestniczące w szkoleniu w trybie online nie mogą używać sprzętu nagrywającego, bez wcześniejszej pisemnej zgody Esri Polska. Jednocześnie Esri Polska zastrzega sobie prawo do nagrania szkolenia.
16. Osoby niezarejestrowane nie mogą uczestniczyć w szkoleniu w trybie online. Esri zastrzega sobie prawo do rozłączenia uczestnika, który umożliwił dostęp niezarejestrowanej osobie.
17. Uczestnicy szkolenia w trybie online logując się w dniu szkolenia do platformy GoToMeeting podają swoje imię oraz nazwisko zgodnie z informacją przesłaną w internetowym formularzu zgłoszenia.
18. Stawki opłat za szkolenia podane są w Katalogu szkoleń (od 1 stycznia 2011 roku szkolenia są obciążone 23 proc. stawką VAT). W cenę szkoleń wliczony jest koszt szkolenia, komplet materiałów i certyfikat. Koszty szkolenia nie obejmują kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników. W cenę szkoleń stacjonarnych, realizowanych w siedzibie Esri Polska wliczone są koszty przerw kawowych i obiadu w trakcie trwania szkolenia.
19. W przypadku gdy szkolenia organizowane są w siedzibie klienta, klient pokrywa wszelkie koszty związane z ich organizacją oraz dodatkowo koszt dojazdu i zakwaterowania instruktora.
20. Uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat zaświadczający o ukończeniu autoryzowanego szkolenia. W przypadku szkoleń online certyfikat zostanie przesłany pocztą.
21. Każdy z uczestników po zakończeniu szkolenia ma prawo do wypełnienia ankiety oceniającej jakość szkolenia.
22. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze szkolenia 5 dni roboczych przed jego planowanym rozpoczęciem bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W przypadku rezygnacji po tym terminie ponoszona jest opłata wysokości 50 proc. wartości szkolenia. Rezygnację należy zgłosić poprzez wiadomość email na adres bądź faksem na numer (0-22) 390 47 01.
23. Esri Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia. Zgłoszeni uczestnicy powiadomieni zostaną drogą mailową bądź telefonicznie.
24. W przypadku odwołania szkolenia Esri Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w innym terminie bądź zwrotu pełnej wpłaconej kwoty.
25. Osoby fizyczne zobowiązane są do uiszczenia opłaty przed kursem, po otrzymaniu informacji o potwierdzeniu terminu kursu. Pozostałe podmioty zobowiązane są do uiszczenia opłaty na podstawie faktury VAT, która wystawiona zostanie w terminie 7 dni od zakończenia szkolenia, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia.
26. Firma Esri Polska nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 833). Dane osobowe podane przez klienta służą wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy klientem a Esri Polska Sp. z o.o.

Nowe publikacje Esri Press

Autoryzacje

Kontakt

Dział Szkoleń
T: +48 22 749 87 06
T: +48 22 749 87 68
T: +48 22 749 87 00 
E: