Administracja samorządowa
 
Dowiedz się jak przy pomocy GIS można integrować i analizować informacje, przedstawiać lokalnej społeczności planowane działania i ich skutki oraz tworzyć sieć wymiany wiedzy pomiędzy specjalistamiz różnych dziedzin.
 
GIS w Administracji samorządowejRozwiń
Jak uczy wieloletnie doświadczenie z zastosowania GIS w administracji samorządowej, blisko 80-90 proc. wszystkich informacji zbieranych i przetwarzanych w czasie wykonywania codziennych zadań zawiera odniesienia przestrzenne, pozwalające na jednoznaczną lokalizację obiektów i zjawisk. Systemy informacji geograficznej GIS to narzędzia do gromadzenia, zarządzania, prezentacji i analizowania danych odniesionych przestrzennie, wykorzystywane do wspomagania procesów podejmowania decyzji. Ich zaletą jest również możliwość tworzenia sieci wymiany wiedzy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin, przez co poprawia się możliwość koordynacji podejmowanych działań, monitorowania postępu prowadzonych programów i realizowanych strategii rozwoju. Dzięki temu można na różnych szczeblach administracji tworzyć bazy danych, które swoim zasięgiem będą odpowiadać kompetencjom i zakresowi odpowiedzialności. Systemy takie, poprzez prowadzenie analiz i monitoringu zachodzących zmian, wspomagają planowanie przestrzenne, zarządzanie infrastrukturą i nieruchomościami, zarządzanie zasobami naturalnymi, skuteczną realizację polityki społecznej, promocję gospodarczą jednostek administracyjnych, prowadzenie polityki podatkowej, i wiele innych. Systemy informacji przestrzennej wspierają procesy podejmowania decyzji i kształtowania polityki rozwoju ułatwiając:
  • integrację i analizę informacji, zbieranych w różnym celu i czasie, pochodzących z różnych źródeł, a przez to zrozumienie obserwowanych problemów i proponowanych rozwiązań;
  • przedstawienie lokalnej społeczności planowanych działań i ich skutków;
  • zmiany w planowanych działaniach wraz z pozyskiwaniem nowych informacji o zmieniającej się sytuacji – również w przypadku zdarzeń o charakterze kryzysowym (np. powódź, huragan itp.)
GEOSECMA for ArcGISrozwiń
GEOSECMA for ArcGIS to rozwiązanie dla gmin, które chcą skutecznie i efektywnie współpracować ze sobą. GEOSECMA to kompleksowe, modularne rozwiązanie programistyczne, które pozwala na łączenie wielu zasobów danych i informacji z różnych obszarów oraz wspomaga zarządzanie infrastrukturą publiczną, w zakresie sieci wodnych i kanalizacyjnych. Dlatego GOSECMA ułatwia pracownikom gmin podejmowanie trafnych decyzji. Poszczególne moduły rozwiązania mogą być również używane zupełnie niezależnie i oddzielnie. Wybierając GEOSECMĘ zawsze zyskujemy jako bazę platformę ArcGIS.

Poszczególne moduły rozwiązania GEOSECMA wspierają działania w różnych dziedzinach: GEOSECMA umożliwia pracę w dowolnym miejscu – od pracy w biurze i wykorzystania narzędzi desktopowych, czy też pracy w sieciowej przeglądarce internetowej po wykorzystanie urządzeń mobilnych podczas pracy w terenie. GEOSECMA obejmuje pracę w różnych środowiskach w ramach jednego i tego samego produktu, niezależnie od tego czy używana jest  jako wsparcie w określonym obszarze, czy jako system kompleksowej informacji geograficznej gminy lub miasta.

Więcej o rozwiązaniu GEOSECMA for ArcGIS.
Small ELArozwiń
Firma Esri Polska stworzyła nową ofertę dla małych jednostek administracji państwowej oraz małych przedsiębiorstw infrastruktury, związaną ze specjalną licencją na oprogramowanie Esri, o nazwie Small Enterprise License Agreement. Jej celem jest umożliwienie korzystania z możliwie najszerszej gamy produktów Esri małym jednostkom administracji państwowej oraz małym firmom z sektora infrastruktury. Dodatkowo program obejmuje także takie instytucje, jak komendy straży pożarnej, komendy straży miejskiej, straż graniczną, parki narodowe itd. Z oferty mogą korzystać zarówno dotychczasowi, jak i nowi użytkownicy oprogramowania Esri. Oferta kierowana jest do instytucji, które ze względów finansowych nie mogły dotychczas korzystać z oprogramowania Esri, ale także do tych, które chcą rozszerzyć swoje rozwiązania GIS.

Jest ona zwłaszcza adresowana do:
  • małych jednostek samorządowych;
  • zarządów dróg miejskich, powiatowych i wojewódzkich;
  • małych firm kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych;
  • straży pożarnej i wydziałów zarządzania kryzysowego straży granicznej;
  • parków narodowych i krajobrazowych; instytucji związanych z ochroną środowiska;
  • GOPR/WOPR;
  • PCK.
O możliwości skorzystania z oferty decyduje liczba mieszkańców danej jednostki administracji państwowej lub liczba przyłączeń/liczników w przypadku przedsiębiorstw infrastruktury. Licencja udostępniana w ramach umowy korporacyjnej dla małych jednostek administracji państwowej oraz małych przedsiębiorstw infrastruktury jest licencją roczną.

Czytaj więcej
Analizy przestrzennerozwiń
Decyzje podejmowane w jednostkach samorządu terytorialnego często związane są z określonymi uwarunkowaniami i zależnościami w sferze ekonomicznej, społecznej, prawnej. Esri Polska opracowała szeroką ofertę specjalistycznych analiz przestrzennych oraz wizualizacji 3D, które mogą być publikowane w formie trójwymiarowych scen udostępnianych szerokiemu gronu odbiorców.

Kontakt

Dział Administracji Samorządowej
T: +48 22 749 87 71
M: 698 647 647
E: 

Kontakt

Geosecma for ArcGIS
T: +48 22 749 87 71
M: 698 647 647
E: 

Numer specjalny

  spec samo