GIS w planowaniu przestrzennym
 
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej to jedno z zadań własnych gmin. Dla potrzeb właściwej realizacji tego zadania jednostki samorządu terytorialnego sporządzają liczną dokumentację planistyczną. Ogrom posiadanych dokumentów sprawia, że zarządzanie zawartymi w nich informacjami często przysparza wiele problemów. Technologia GIS pozwala na uporządkowanie posiadanych zasobów oraz analizowanie posiadanych danych.

GIS w wydziałach planowania przestrzennego i urbanistyki pozwala na:
  • tworzenie rejestrów planów miejscowych;
  • tworzenie rejestrów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
Wykorzystanie GIS-u zapewnia:
  • zachowanie spójności w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • sprawniejsze wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych.
Narzędzia GIS umożliwiają również publiczne udostępnianie wybranych informacji wszystkim obywatelom, z wykorzystaniem internetowego serwisu mapowego. Może on służyć m.in. do publikowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w formie cyfrowej. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają łatwy dostęp do intersujących ich informacji, co wpływa na zmniejszenie liczby interesantów zgłaszających się do urzędu. Wykorzystaniem internetowych serwisów mapowych zainteresowani będą również architekci, zobowiązani do przestrzegania ustaleń planów miejscowych w tworzonych projektach architektonicznych, a także inwestorzy poszukujący nowych lokalizacji dla własnych inwestycji.

Kontakt

Dział Administracji Samorządowej
T: +48 22 749 87 71
M: 698 647 647
E: 

Kontakt

Dział Administracji Samorządowej
T: +48 22 749 87 71
M: 698 647 647
E: 

Numer specjalny

  spec samo