Planowanie przestrzenne i urbanistyka
 
GIS w planowaniu przestrzennym i urbanistycerozwiń
Głównym celem planowania przestrzennego jest takie zagospodarowanie miejscowości, miast i regionów, które korzystnie wpłynie na ich rozwój gospodarczy oraz przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców. Planowanie przestrzenne musi zatem godzić oczekiwania odmiennych grup interesariuszy: władz lokalnych, mieszkańców, przedsiębiorców oraz różnych grup społecznych. Przestrzeń, która nas otacza charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością i zmiennością w czasie. Aby zaplanować ją w sposób zgodny z ideą ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, planiści i urbaniści muszą przeanalizować bardzo dużo informacji. Dodatkową trudnością w ich pracy jest konieczność przewidywania przyszłych potrzeb społecznych, a także określania skutków podjętych decyzji. Doskonałym narzędziem dla wszystkich osób zajmujących się planowaniem przestrzennym są systemy informacji geograficznej (GIS), które pozwalają na wizualizację oraz analizę danych przestrzennych. Dzięki technologii GIS planiści i urbaniści otrzymują narzędzia pozwalające im na dokonywanie złożonych analiz:
 • środowiska przyrodniczego (analiza nachylenia terenu, analiza zagrożeń erozyjnych i powodziowych itp.);
 • przestrzeni zurbanizowanej (analiza własności gruntów i użytkowania terenów, analiza widoczności i nasłonecznienia);
 • warunków życia mieszkańców.

GIS pozwala także na stworzenie i porównanie różnych wariantów zagospodarowania terenu oraz określanie skutków ich wdrożenia w przyszłości. Pozwala to na wybranie najkorzystniejszych scenariuszy rozwoju. Dzięki udostępnianiu interaktywnych map w sieci, informacja dotycząca planowania przestrzennego jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki temu wzrosta świadomość społeczeństwa oraz jego partycypacja w kształtowaniu wspólnej przestrzeni. Proces planowania przestrzennego wspierany przez technologię GIS przyczynia się do:
 • poprawy warunków życia mieszkańców;
 • wzrostu gospodarczego;
 • optymalnego wykorzystania przestrzeni.
Szkolenierozwiń
Program trzydniowego szkolenia "ArcGIS w Planowaniu Przestrzennym i Urbanistyce" został opracowany z udziałem doświadczonych planistów oraz urbanistów i obejmuje szereg narzędzi i zadań analitycznych pomocnych w pracy nad dokumentami planistycznymi i w analizach urbanistycznych. Uczestników szkolenia czekają trzy pracowite dni, w podczas których poruszane są m.in. następujące zagadnienia:
 • wyznaczanie maksymalnej wysokości projektowanych budynków w oparciu o analizy widoczności;
 • badanie wpływu realizacji inwestycji budowlanych na zmiany warunków nasłonecznienia terenów sąsiednich;
 • obliczanie wskaźników urbanistycznych, np. wskaźnika intensywności zabudowy.
W czasie szkolenia uczestnicy zapoznają się również szerzej z zaganieniami technicznymi takimi jak:
 • praca z różnymi formatami danych przestrzennych i włączanie ich w strukturę geobazy;
 • sprowadzanie danych do jednego układu współrzędnych;
 • triki, wskazówki techniczne i skróty klawiszowe usprawniające warsztat pracy planisty/ urbanisty;
 • zastosowanie usług sieciowych WMS i WFS.

AcGIS w planowaniu przestrzennym zrzut
Wpływ realizacji inwestycji budowlanej na nasłonecznienie budynku

Uczestnicy kursu otrzymują obszerne materiały szkoleniowe:
 • podręcznik "ArcGIS w Planowaniu Przestrzennym i Urbanistyce";
 • zestaw ćwiczeń umożliwiających pracę własną po ukończeniu szkolenia;
 • kompletne dane ćwiczeniowe.

Uczestnicy, którzy wykonają wszystkie ćwiczenia, otrzymują certyfikat Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Esri Polska. Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie "ArcGIS Desktop I: Podstawy GIS" lub posiadają wiedzę porównywalną.
Analizy przestrzennerozwiń
Przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę specjalistycznych analiz przestrzennych. Umożliwiają one ocenę różnych scenariuszy i projektów budowlanych pod względem ich wkomponowania w istniejące otoczenie z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich (zakaz tzw. immisji)* . Na Państwa prośbę przygotowana może być również szczegółowa analiza sąsiedztwa oraz analiza widoczności budynków, które ułatwiają optymalny wybór lokalizacji pod nową inwestycję. Utworzone wizualizacje oraz wyniki analiz publikowane są w formie trójwymiarowych scen, które można udostępniać wewnątrz firmy lub rozpowszechniać szerokiemu gronu odbiorców.
Oferujemy następujące usługi:
 
*Art. 5 ust. 1 pkt 9 prawa budowlanego oraz Art. 144 kodeksu cywilnego. Jeśli budynek, choć otrzymał pozwolenie na budowę, negatywnie oddziałuje na inne budynki, ich właściciele mogą się domagać rekompensaty. Przykładowo w swoim wyroku Sąd Najwyższy potwierdził, że takim działaniem może być wzniesienie budynku, który przysłania sąsiadowi światło słoneczne. Na tej podstawie Spółdzielnia Mieszkaniowa Hortensja pozwała spółkę z o.o. Universal Properties Delta oraz Miasto Stołeczne Warszawa domagając się zasądzenia od nich 75 tys. zł, jako odszkodowania za obniżenie wartości jednego lokalu mieszkalnego będącego jej własnością. Szkodę tę spowodowało według spółdzielni nadbudowanie (penthouse) przez spółkę wielokondygnacyjnego budynku stojącego w bezpośrednim sąsiedztwie domu, w którym znajduje się ten lokal. Nadbudowa została przeprowadzona legalnie – po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez miasto.

Kontakt

Dział Administracji Samorządowej
T: +48 22 749 87 71
M: 698 647 647
E: