Ochrona środowiska
 
Ochrona zasobów naturalnych oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju stały się jednymi z głównych obowiązków społeczeństwa. Wszelkie planowane inwestycje muszą być realizowane zgodnie z zasadami pozwalającymi na zachowanie ekosystemów w jak najmniej zmienionym kształcie, a cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny powinny zostać utrzymane w jak najlepszej kondycji, aby mogły służyć następnym pokoleniom.

Systemy informacji geograficznej (GIS) należą do jednych z najpopularniejszych narzędzi, pozwalających na szybkie i efektywne zarządzanie danymi środowiskowymi oraz prowadzenie wszechstronnych analiz tych danych. Zastosowanie GIS jest niezwykle pomocne przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Niewątpliwą korzyścią wynikającą z zastosowania systemów GIS w ochronie środowiska jest możliwość integrowania danych o środowisku z innymi danymi pochodzącymi z wielu źródeł (mapy, dane satelitarne, dane geodezyjne). Ma to duże znaczenie z uwagi na  współpracę z jednostkami samorządowymi, instytucjami naukowymi i edukacyjnymi. GIS w ochronie środowiska znajduje zastosowanie w:
  • monitorowaniu zanieczyszczenia powietrza, gleb i wód powierzchniowych;
  • anlizach źródeł i wielkości emisji zanieczyszczeń;
  • analizach miejsc wyznaczonych do składowania odpadów (degradacja krajobrazu);
  • badaniu stref hałasu;
  • ewidencji terenów zieleni miejskiej;
  • ewidencji szkód górniczych;
  • ewidencji terenów leśnych.

Kontakt

Dział Środowiska 
T: +48 22 749 87 76
M: 795 416 285
E: 

Numer specjalny

  spec enva

Środowisko Informacji - 2015

  v1 banner si 2015 140x100 white