Koleje
 
Istotnym elementem ułatwiającym sprawne zarządzania przedsiębiorstwem kolejowym jest dostęp do aktualnej i kompleksowej informacji przestrzennej. Dotyczy to zarówno projektantów i zarządców infrastruktury kolejowej, organizatorów przewozów pasażerskich i towarowych, jak i zarządców nieruchomości kolejowych. Dążenia branży kolejowej do posiadania jak największych zasobów informacji przestrzennych uwidaczniają się w kolejnych wdrożeniach inteligentnych systemów transportowych (ITS) w polskim kolejnictwie. Informacje takie służą między innymi do monitorowania pojazdów, zarządzania ruchem kolejowym, zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom i pracownikom kolei. W praktyce systemy te często funkcjonują niezależnie od siebie, co utrudnia analizowanie relacjami między poszczególnymi elementami infrastruktury kolejowej i kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Efektywną integrację i łączną wizualizację informacji przestrzennych pochodzących z różnych systemów ITS umożliwia oprogramowanie ArcGIS firmy Esri. Pozwala ono wykonywać wszechstronne analizy przestrzenne i prezentować ich wyniki w postaci dogodnej dla użytkownika. ArcGIS może stanowić platformę integującą działania wszystkich pracowników w przedsiębiorstwie (zarówno stacjonarnych, jak i terenowych). Oprogramowanie to wspomaga branżę kolejową, między innymi w:
  • zarządzaniu infrastrukturą (tory, sygnalizatory, centra sterowania ruchem);
  • zarządzaniu ruchem kolejowym;
  • projektowaniu i inżynierii konstrukcyjnej;
  • monitoringu infrastruktury i taboru;
  • ochronie środowiska;
  • zarządzaniu nieruchomościami;
  • zarządzaniu bezpieczeństwem;
  • tworzeniu bazy danych o projektach i dokumentach technicznych.

Kontakt

Dział Infrastruktury i Transportu
T: +48 22 749 87 78
M: 696 052 037
E: