Co nowego?
 
Listopad 2015rozwiń
Smart Mapping
Do funkcji Smart mapping dodano style map, uwzgledniające wiele atrybutów danych:
 • Kolor i rozmiar umożliwia tworzenie mapy na podstawie relacji dwóch wartości liczbowych, na przykład wskaźnik ubóstwa - przykład.

 • Unikalne symbole i rozmiar - umożliwia tworzenie mapy w oparciu o zliczanie atrybutów, na przykład osób, które mają stopień licencjata, przy zastosowaniu unikalnego koloru dla każdej wartości w polu, na przykład nazwie powiatu- przykład.

 • Porównanie A z B umożliwia tworzenie mapy relacji między dwoma liczbami i wyraża je jako wartości procentowe lub proste wskaźniki. Na przykład mapę prezentującą odsetek osób ze stopniem uniwersyteckim w całej populacji - przykład.

Warstwy kafli wektorowych (Beta)
Udostępniono warstwy kafli wektorowych w postaci dynamicznych warstw mapy internetowej do wyświetlania w przeglądarce map. Nowa wektorowa reprezentacja danych jest połączeniem wydajności kafli i wyświetlania wektorowego i pozwala na dostosowanie kafli do dowolnej rozdzielczości ekranu.
 
Zarządzanie
Zwiększona kontrola – opcja alokacji kredytów pozwala na przypisanie określonej puli kredytów do poszczególnych użytkowników. Przypisywanie ról grupowo – w trybie wsadowym. Rozszerzona ochrona – ArcGIS Online obsługuje obecnie szyfrowanie SAML 2.0 Raporty – nowe raporty użycia dla aplikacji utworzonych przez instytucje, zawierające zarówno dane zagregowane, jak i szczegółowe. Możliwość pobierania raportów w formie plików CSV.
 
Aplikacje
Survey 123 for ArcGIS (Beta) - nowa aplikacja do pracy w terenie. Intuicyjna konfiguracja danych odbywa się w trzech etapach z użyciem formularza kalkulacyjnego. Nowe widżety - do kreatora aplikacji internetowych Web AppBuilder dodano nowe widżety, pozwalające na edycję wielu atrybutów i dodawanie uwag użytkowników odnośnie jakości danych oraz zarządzanie tymi opiniami. Rozszerzona obsługa – aplikacja Collector for ArcGIS jest obecnie obsługiwana przez urządzenia z systemem Windows 10. Dodano także obsługę zewnętrznych odbiorników GNSS.
 
Przeglądarka scen
Wyświetlanie danych w mniejszym, lokalnym zasięgu, z wykorzystaniem scen lokalnych. Można tworzyć i wyświetlać ich zawartość w dowolnym układzie współrzędnych.
 
Więcej na temat nowości listopadowych ArcGIS Online.
Lipiec 2015rozwiń

Aktualizacja wprowadzona w lipcu obejmuje ulepszenia związane z funkcją Smart mapping, analizami i zarządzaniem organizacją. Wprowadza również niestandardowe szablony wydruku, a także opcję dla grupy, pozwalającą użytkownikom na aktualizację zasobów, hurtowe przypisywanie użytkowników do grup, metadane oparte na standardach.

Smart mapping

.

 • Przy wyborze symbolizacji według wielkości dla warstw poligonowych, możliwy jest wybór automatyczne przypisanie zakresu rozmiaru.

 • Dla warstw poligonowych można automatycznie dostosować szerokość i przezroczystość linii obrysów poligonów, co w sposób zauważalny poprawia czytelność mapy.

Niestandardowe szablony wydruku

Przeglądarka map może zawierać niestandardowe szablony wydruku. Szablony te oparte są na usłudze drukowania zdefiniowanej przez organizację. Szablony wydruku konfigurowane są w ustawieniach usług narzędziowych.

Analizy

 • W łatwiejszy sposób można odnaleźć i dodać warstwy Living Atlas optymalnie do wykonywania analiz. Nowa galeria warstw analiz, zawartych w Living Atlas obejmuje powszechnie używane warstwy geograficzne, typu, granice państw, regionów.

 • Do górnego paska menu przeglądarki mapy dodano nowy przycisk Analiza, w celu szybszego dostępu do narzędzi.
 • Organizacje mogą skonfigurować tryb podróży do wyznaczania tras i narzędzi analiz blikości.
 • Możliwość interaktywnego określenia punktu początkowego do utworzenia lokalizacji oberwacyjnych, tworzenia zlewni i śledzenia w dół rzeki.
 • Narzędzie Znajdź lokalizacje Hot spot zostało zmienione i wyposażone w bardziej intuicyjny interfejs użytkownika.
 •  

Aktualizacja elementów przypisanych do grupy przez osoby należące do niej

Administratorzy mogą tworzyć grupy, które pozwalają ich członkom na aktualizację elementów, znajdujących się w tej grupie. Aktualizacja zasobu może obejmować zmiany szczegółów elementu i zawartości. Udostępniając element takiej grupy, użytkownik nadal pozostaje właścicielem danego zasobu, a inni członkowie grupy mogą go aktualizować.

Hurtowe przypisywanie użytkowników do grupy

Administratorzy mogą przypisywać nowych członków hurtowo do wielu grup w ramach zaproszenia do wstępnie zdefiniowanych użytkowników i automatycznie dodawać konta.

Metadane oparte na standardach

Organizacje mogą włączyć dla swoich zasobów metadane oparte na standardach. Konfiguracja sposobu edycji i przeglądania metadanych odbywa się poprzez wybór stylu metadanych.

Zarządzanie organizacją

 • Organizacje mogą konfigurować tryb podróży do wyznaczania tras i narzędzi analitycznych związanych z transportem.

 • Organizacje, które używają loginów korporacyjnych mogą konfigurować opcje logowania na stronę organizacji, aby widoczna była tylko korporacyjna opcja logowania bądź obydwie, zarówno logowanie korporacyjne jak i z użyciem konta ArcGIS.
 • Ustawienie Open Data zostało rozszerzone o nowe opcje konfiguracji.
 • Zarządzanie licencjami zostało rozszerzone o obsługę StreetMap Premium oraz dodatkowych produktów. W tym wydaniu, dodatkowym produktem jest Navigator for ArcGIS.

Raporty zużycia kredytów

Przeglądarka map

 • Udoskonalono mechanizm wyszukiwania. Można wyszukiwać wszystkie dostępne zasoby lub wybrać tylko jeden typ.

 • Pola daty mogą być wykorzystywane do etykietowania.
 •  

 • Warstwy obiektów podlegające wyszukiwaniu obsługują także pola całkowite.

 • Osadzone mapy są dostosowane do różnych rozmiarów przeglądarek i urządzeń.
 • Uproszczone menu warstwy.
 • Logowanie do serwisu jest obecnie możliwe również z poziomu przeglądarki map.

 • Przycisk Nowa mapa zawiera rozwijaną listę ostatnio przeglądanych map.
 •  

Przeglądarka scen

Hostowane warstwy obiektów

 • Dostępny jest nowy zestaw szablonów zbierania danych do tworzenia hostowanych warstw obiektów do użycia w aplikacji Collector for ArcGIS.

 • Można zastąpić hostowaną warstwę obiektów opublikowaną warstwą z pliku CSV zawierajacą współrzędne szerokości i długości geograficznej.
 • Konfigurowalne aplikacje

 • Konfigurowalne aplikacje mają nową wbudowaną opcję konfiguracji udostępniania publicznego aplikacji, zawierającej zasoby premium.

 • Mechanizm wyszukiwania został wzbogacony o nowe konfigurowalnych opcji. Można ustawić domyślne źródło wyszukiwania, nazwę zasobów, tekst zastępczy itd.
 • W galerii polecanych aplikacji udostęnione zostały szablony Menadżer zgłoszeń i Raportowanie zgłoszeń.
 • Nowa wersja szablonu Aktualizacje czasowe zmieniła wygląd na bardziej nowoczesny , wzbogacony o dodatkowe opcje konfiguracji. Stara wersja została wycofana.
 •  

  Inne zmiany

 • Przycisk Zapisz jest widoczny w przeglądarce mapy, przed zalogowaniem użytkownika do serwisu.

 • Możliwość przeglądania galerii podczas tworzenia hostowanych warstw kafli z istniejących warstw obiektów i tworzenia nowych, pustych hostowanych warstw obiektów.
 • Parametr find = URL uwzględnia obiekty w warstwach podlegających wyszukiwaniu, również dla pól całkowitych.
 • Udoskonalono procedurę zmiany hasła.

 • Strona szczegółów warstwy obiektów ma nową sekcję wykazu tabel zawartych w warstwie.
 • Można tworzyć aplikacje internetowe z mapami, które nie są jeszcze dostępne dla innych. Pozwala to na dopracowanie mapy przed udostępnianiem jej na zewnątrz.
 • Nazwa użytkownika dla kont ArcGIS może mieć maksymalnie 128 znaków.
 • Nomenklatura ustawień protokołu bezpieczeństwa dla organizacji zmieniona została na HTTPS.
 • Zasoby ArcGIS

 • ArcGIS Online zawieraLiving Atlas of the World, który zapewnia dostęp do bogatego zestawu wysokiej jakości map i warstw (takich jak zobrazowania, granice i demografia), dostarczanych przez ESRI i innych użytkowników ArcGIS.

 • Nowa aplikacja uczestnika Living Atlas of the World - umożliwia nominowanie map i aplikacji do umieszczenia Living Atlas of the World.
 • Zaktualizowano mapę bazową Ulice i warstwy referencyjne dla Europy.

 • Zaktualizowano Globalne mapy demograficzne dla 45 krajów.
 • Najnowsze informacje można uzyskać na stronie blogu ArcGIS Online.

   

  Aplikacje ArcGIS

  Web AppBuilder for ArcGIS

 • Udostępniono pięć nowych motywów: Billboard, Box, Dart, Jewelry box oraz Launchpad.

 • Nowy widżet wyszukiwania zastępuje dotychczasowy widżet geokodowania.
 • Nowy widżet Strumień wizualizuje i kontroluje w czasie rzeczywistym dane z kanałów transmisji strumieniowej warstwy obiektów.
 • Nowy widżet Podsumowanie dynamicznie podsumowuje atrybuty numeryczne dla obiektów na podstawie zasięgu mapy.
 • Nowy widżet Analiza zdarzeń definiuje obszar zainteresowania i bada, co się dzieje w pobliżu, biorąc pod uwagę np. aktualną pogodę, informacje demograficzne.
 • Nowy widżet GeoLookup Wzbogaca listę punktów zeawierającymi współrzędne szerokości i długości geograficznej.

 • Więcej informacji można uzyskać na stronie Pomocy Web AppBuilder for ArcGIS.

  Operations Dashboard for ArcGIS

 • Dodawanie rozszerzenn do użycia w widokach operacyjnych.

 • Tworzenie nowych widżetów i narzędzi z wykorzystaniem ArcGIS API for JavaScript.

 • Więcej informacji, znajduje się na stronie Pomocy Operations Dashboard for ArcGIS.

  Navigator for ArcGIS

  Navigator for ArcGIS umożliwi nawigowanie do wybranych miejsc, usprawniając tym samym prace w terenie.

 • Wskazówki dojazdu z użyciem przewodnika głosowego oraz automatyczne przeliczanie trasy.

 • Wyszukiwanie lokalizacji i wskazówki do jednego lub więcej przystanków.
 • Dostępne do pobrania mapy do nawigacji w trybie offline.
 • Obsługa trybów podróżowania, takich jak spacer, przejazd samochodem osobowym i ciężarowym.
 • Integracja z innymi aplikacjami, takimi jak Collector for ArcGIS i aplikacji niestandardowych.
 • Więcej informacji znajduje się na stronie Pomocy Navigator for ArcGIS.

  AppStudio for ArcGIS (Beta)

  App Studio for ArcGIS (Beta) konwertuje mapy na aplikacje mobilne, obsługiwane przez systemy Android, iOS, Windows, Mac OS X i Linux. Umiejętności programistyczne nie są wymagane.

  Czytaj więcej