Community Maps Program
 
Idea „Community Maps” powstała z myślą o użytkownikach oprogramowania Esri, którym zależy na zawierających wiarygodne i aktualne dane mapach, mogących stanowić podkład do tworzenia ich własnych map. Dlatego właśnie firma Esri Inc. uruchomiła otwarty, globalny projekt upowszechniania informacji przestrzennej – „Community Maps Program”(CMP). Impulsem do jego stworzenia była również rosnąca popularność internetowych serwisów społecznościowych.

Celem „Community Maps Program“ jest udostępnienie społeczności użytkowników GIS bezpłatnej, wieloskalowej, rastrowej mapy świata opracowanej z wykorzystaniem możliwie najlepszych dostępnych danych. Powstaje ona na bazie zasobów GIS, które zgadzają się udostępniać poszczególne państwa, miasta, powiaty, a także uczelnie, organizacje i firmy prywatne. Ustalono, że zostanie udostępniony jedynie „obraz” danych, które w formie źródłowej (np. dane wektorowe, dane o wyższej dokładności) będą dostępne odpłatnie u ich właścicieli. W związku z faktem, że mapy te są publikowane jako rastrowy obraz danych wektorowych, tzw. „kafelki”, ich autor zachowuje nad nimi pełną kontrolę.

W ramach Programu można uzyskać dostęp do gotowych szablonów, narzędzi oraz opisów metod przygotowania danych, umożliwiających efektywne zbieranie, zarządzanie i rasteryzację map podkładowych, w sposób jednolity dla całego Programu. Przygotowanie danych w celu włączenia ich do zasobu „Community Maps Program” może być realizowane na różne sposoby: przez lokalnego dystrybutora Esri, przez właściciela danych lub wspólnie przez obie strony.

Uczestnikami Programu są zarówno członkowie społeczności użytkowników oprogramowania ArcGIS, jak i różnego rodzaju instytucje. W „Community Maps Program” dostawcami danych są głównie jednostki administracji państwowej i samorządowej. Zarówno miasta i gminy, które mogą dostarczyć dane wielko- i średnioskalowe, jak i województwa, które posiadają zasoby średnio- i małoskalowe. Koszty związane z budową i utrzymaniem zasobów niezbędnych do udostępniania map oraz ich serwisu w formie wydajnej i stale dostępnej usługi serwerowej ponosi firma Esri Inc. Instytucja, która dysponuje danymi, określa zakres tematyczny i skale map, które udostępni dla potrzeb Programu.

Korzyści uczestniczenia w Programie „Community Maps” to:
  • udostępnienie danych przestrzennych będących w zasobach różnych instytucji w postaci jednej spójnej mapy;
  • dotarcie (praktycznie bez kosztów) do szerokiego grona użytkowników oprogramowania ArcGIS poprzez wydajny i łatwo dostępny serwis;
  • maksymalizacja wykorzystania danych poprzez udostępnienie map szerokiemu gronu użytkowników;
  • bezpłatny dostęp do map o zasięgu światowym w różnych skalach;
  • bezkosztowe udostępnianie map i ich utrzymywanie na serwerach;
  • wysoka wydajność i szeroka dostępność serwisu zapewniona przez firmę Esri Inc.;
  • szeroka dostępność map przez Internet;
  • wiarygodność źródeł danych;
  • promocja dostawców danych, posiadających w swoich zasobach dane źródłowe, np. dane wektorowe, czy dane o wyższej dokładności, dostępne za opłatą;
  • dostęp do interfejsów API do budowania aplikacji WWW.

W Europie uczestnikami „Community Maps Program” są, m.in.: Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia oraz Rumunia i Czechy, które to dostarczyły dane głównie z zasobów państwowych. Zapraszamy do zaznajomienia się ze szczegółowymi informacjami na temat „Community Maps Program”

CMP plakat

Community Maps Program

CMP logo

Kontakt