Branża: Bezpieczeństwo

Zlokalizować pandemię i zapewnić zdrowie System GISCOVID-19 jako odpowiedź na rozprzestrzenianie się koronawirusa

Wprowadzenie

Wybuch pandemii COVID-19 postawił przed administracją rządową szereg nieznanych dotąd wyzwań. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) potrzebowało narzędzia, które wspomogłoby państwo w walce z koronawirusem.

Wyzwania

  • Zapewnienie informacji do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem sytuacją kryzysową wywołaną przez COVID-19.
  • Dostarczenie służbom kluczowych informacji dotyczących np. miejsca zamieszkania osób przebywających na kwarantannie, czy liczby zajętych łóżek w szpitalach.
  • Stworzenie interaktywnego portalu z informacjami dla społeczeństwa.
  • Monitorowanie procesu przebiegu szczepień.

Rozwiązania

System GISCOVID-19 bazujący na oprogramowaniu Esri ArcGIS, posiada zaawansowane funkcje analityczne. Pozwala także na prezentowanie m.in. liczby zachorowań, zgonów, ozdrowieńców, czy potrzeb szpitali – w formie graficznej oraz za pomocą interaktywnych map. To także narzędzie umożliwiające monitorowanie procesu szczepień na potrzeby Narodowego Programu Szczepień w związku z pandemią COVID-19.

Korzyści

  • Jeden system, z którego mogą korzystać podmioty z obszaru zarządzania kryzysowego szczebla centralnego i wojewódzkiego.
  • Jedno centralne miejsce gromadzenia i analizy informacji obrazujących skalę problemu, w tym danych na temat środków, które mogą zostać użyte do jego zwalczania oraz danych satelitarnych.
  • Łatwy, intuicyjny dostęp do systemu, w którym każdy może skorzystać z aktualnych informacji w procesie podejmowania decyzji.
  • Czytelny sposób prezentacji zgromadzonych danych, zrozumiały nawet dla osób nie posiadających kompetencji analitycznych.

Zgodnie z poleceniem Prezesa Rady Ministrów, GISCOVID-19 rozbudowaliśmy w system GISBN Bezpieczeństwo Narodowe, umożliwiający wsparcie procesu decyzyjnego w obszarze bezpieczeństwa narodowego, szczególnie uwzględniając agregację i zobrazowanie danych związanych z obecnym kryzysem uchodźczym powodowanym zbrojną agresją Rosji na Ukrainę. Jestem przekonana, że stworzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa system można wykorzystać przy każdym zagrożeniu, we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego, a także na wszystkich szczeblach administracji. GIS to integrator różnego rodzaju danych, takich jak mapy, zobrazowania satelitarne, czy dronowe. To znakomite miejsce do gromadzenia informacji o siłach i środkach, które są dostępne do wykorzystania na potrzeby reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej. GISBN wpisuje się w proces wdrażania w Polsce Ramowego programu działań z Sendai na lata 2015-2030 w sprawie ograniczenia ryzyka katastrof oraz realizacji wymogów UE i postanowień Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

– Beata Janowczyk

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Uczestnicy projektu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Esri Polska

Pobierz opis projektu

Pobierz PDF