Branża: Środowisko

Systemy mapowe ułatwiają orientację w gąszczu danych

Wprowadzenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach wspiera prace 38 nadleśnictw i 494 leśnictw położonych na gruntach o łącznej powierzchni 750 tys. ha oraz dwóch gospodarstw rybackich. Jej działania obejmuje zarządzanie zasobami leśnymi, zadania związane z hodowlą, ochroną lasu, gromadzenie i aktualizowanie danych m.in. o drzewostanie, obiektach infrastruktury czy o gatunkach chronionych fauny lub flory. To także jeden z pierwszych ośrodków leśnych, który zastosował narzędzia Esri do realizacji swoich prac. Potrzebami, które miało spełnić oprogramowanie systemów informacji geograficznej, były: świadczenie usług na rzecz nadleśnictw, proste analizy danych przestrzennych, a przede wszystkim integracja danych pochodzących z różnych źródeł.

Wyzwania

  • ułatwienie współpracy oraz prostej wymiany danych i informacji między jednostkami organizacyjnymi RDPL w Katowicach,
  • udostępnianie danych społeczeństwu w formie interaktywnych opracowań,
  • zwiększenie wydajności realizacji szeregu zadań,

Rozwiązania

PRDLP w Katowicach korzysta z najnowszych wersji narzędzi Esri, w szczególności Platformy ArcGIS, która służy gromadzeniu i analizowaniu danych, a także zarządzaniu nimi. Jednym z jej komponentów jest portal umożliwiający tworzenie nowych produktów informacyjnych w postaci mapowych aplikacji webowych. Przykłady rozwiązań:

  • Narzędzia do łączenia warstw - służą one głównie ułatwieniu udostępniania informacji publicznej czy o środowisku. Stosuje się je przy łączeniu warstw danych z wielu nadleśnictw, a następnie przekazywaniu informacji o obiektach wskazanych przez użytkownika.
  • Udostępnianie informacji wewnątrz organizacji - prezentowanie danych przestrzennych wydziałom merytorycznym RDLP. To na przykład regionalizacja nasienna, czyli przedstawienie makro i mikro regionów nasiennych tak, aby wydział zagospodarowania lasu mógł analizować dane.
  • Udostępnianie informacji na zewnątrz organizacji - interaktywna mapa w formie publicznie dostępnej aplikacji prezentuje zasoby leśne o szczególnych walorach przyrodniczych.
  • Zbieranie danych - podstawową funkcją aplikacji jest wprowadzanie danych w terenie, jednak pozwala ona także na ich edycję i usuwanie. Dzięki niej możliwe jest np. wskazanie miejsc występowania inwazyjnych gatunków roślin lub zwierząt.

Korzyści

  • Usprawnienie realizacji cyklicznych zadań – raportowanie prac, których podstawą są różnorodne dane, odbywa się w szybki i usystematyzowany sposób.
  • Uproszczenie pozyskiwania i edycji danych – leśnicy dostają link do aplikacji, gdzie nanoszą dane na interaktywną mapę.
  • Jednolitość narzędzi – wykorzystanie tych samych funkcji do prowadzenia analiz daje pewność, że wszyscy odczytają ich wyniki w ten sam sposób.

Pierwszą, większą, uporządkowaną analizę GIS przeprowadziliśmy w 2008 roku, po huraganie, który przeszedł w pasie o szerokości ok. 800 metrów od Nadleśnictwa Rudziniec do Nadleśnictwa Gidle. Działania wykonane w tamtym czasie były swego rodzaju impulsem do dalszego rozwoju narzędzi GIS w organizacji. W 2017 roku udało się potwierdzić zasadność tego kierunku, po zdarzeniu w Rudach Raciborskich, gdy szczegółowe informacje o szkodach w drzewostanie i miąższości drewna dostarczyliśmy do Nadleśnictwa już w tydzień po wichurze.

– Krzysztof Majsterkiewicz

Naczelnik wydziału Wydziału Analiz i Planowania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

Uczestnicy projektu

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach (RDLP w Katowicach)

Esri Polska