Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby Esri Maintenance Program

  1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu https://www.esri.pl/esri-maintenance-program/ jest spółka Esri Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-736) przy Placu Konesera 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000140787, NIP: 5221022327, REGON: 0111845140, posługująca się adresem elektronicznym:  .
  2. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy (-ów) dot.:

a) serwisu licencyjnego Esri Maintenance Program, lub podjęcia niezbędnych działań poprzedzających jej (ich) zawarcie, kontaktowania się w związku z jej (ich) zawarciem, wykonaniem oraz obsługi ewentualnych reklamacji (w tym do przedstawienia oferty), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej RODO).

b) udostępnienia przez Esri Polska ebooka lub podjęcia niezbędnych działań poprzedzających jej (ich) zawarcie, kontaktowania się w związku z jej (ich) wykonywaniem oraz obsługi ewentualnych reklamacji;, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  1. Ponadto wszelkie dane pozyskane przez Administratora będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Spółki Esri Polska spółka z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w zakresie danych oznaczonych gwiazdką (*) wymagane do zawarcia lub wykonania umowy (-ów) dot. udostępnienia przez Esri Polska ebooka; niepodanie danych osobowych oznaczonych (*) uniemożliwi zawarcie lub wykonanie ww. umowy (-ów), a także uniemożliwi prowadzenie przez Esri Polska marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.
  3. Wszelkie dane osobowe pozyskane przez Administratora zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego będą przetwarzane. Nie wcześniej niż po upływie okresu, w jakim Administrator jest obowiązany do przechowywania dokumentacji dla celów rozliczeń podatkowych oraz nie wcześniej niż po upływie okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora względem uczestników lub podmiotów zgłaszających uczestników oraz roszczeń uczestników lub podmiotów zgłaszających uczestników względem Administratora.
  4. Każdej osobie, której dane będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wglądu w dane, prawo dostępu do danych, prawo sprostowania i uzupełnienia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych oraz prawo do żądania usunięcia danych po upływie okresów wskazanych w pkt 5 powyżej.
  5. Wszelkie wnioski, żądania i zapytania w zakresie danych osobowych należy kierować pod adres: .
  6. Każdej osobie, której dane będą przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

Szczegółowe informacje na temat Administratora danych osobowych i zasad ochrony danych osobowych u Administratora znajdują się w polityce prywatności.